Informació per a professionals i candidats/es

< Tornar

Tècnic/a de Contractes

Barcelona
REF. 183

Empresa
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya ( CSUC )

Funcions
El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) busca un/a advocat/ada especialista en dret públic per tal integrar-se a l’Àrea d’Administració i Finances per dur a terme l’assessorament jurídic del Consorci, desenvolupant entre d’altres les següents tasques: • Supervisar i redactar la documentació legal de les licitacions que tramiti el CSUC (contractes, expedient administratiu, convenis, encàrrecs i d’altres). • Definició dels elements bàsics i estructuració de les licitacions a realitzar. • Redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i revisió jurídica dels plecs de prescripcions tècniques. • Assessorament jurídic a les àrees tècniques del CSUC en la confecció dels diversos documents que han d’integrar l’expedient de contractació. • Assistència lletrada a les meses de contractació i a les obertures públiques de pliques. • Assistència jurídica a l’òrgan de contractació en la resolució de les diverses incidències i recursos que puguin plantejar-se durant la tramitació de les licitacions. • Anàlisi, valoració i redacció dels documents oportuns davant possibles impugnacions per part dels licitadors o de tercers de qualsevol acte integrant del procediment administratiu de licitació.

Perfil requerit
Els requisits per optar a la plaça són els següents: • Llicenciatura en Dret. • Experiència professional mínima de dos anys en contractació administrativa. • Capacitat de treballar en equip. • Domini del català i del castellà i, principalment a nivell escrit, de l’anglès. • Domini de les eines de microinformàtica (Microsoft Word i Excel...). • Iniciativa personal, actitud proactiva, treball en equip, resolució en la gestió d’incidèn-cies, sentit de la responsabilitat i compromís, estabilitat i control emocional, flexibilitat, integritat/honestedat i serenitat davant la pressió/adversitat.

Condicions ofertes
S’ofereix: • Integració en un equip jove i dinàmic, amb bon ambient de treball. • Condicions laborals d’acord amb el XIII Conveni d’àmbit estatal per als centres d’educació universitària i investigació (jornada laboral de 37,5 hores setmanals, jornada reduïda de 35 hores al juliol i l’agost, vacances d’estiu, dies de descans per Nadal i Setmana Santa...). • Contracte temporal d’obra o servei, amb un període de prova de 4 mesos. • Sou negociable de 21.463,65 - 23.610,00 €/any bruts, més d’altres complements, d’acord amb l’experiència i els coneixements aportats pel candidat/a. • Incorporació immediata. Els interessats/des han d’enviar el seu currículum abans del 24 de novembre fent explícita la seva experiència i interès en aquests temes a la següent adreça: AD Análisis y Desarrollo (referència 1834); Madrazo, 14, 6è 2a; 08006 Barcelona; ad@analisisydesarrollo.com.